در جدولی که براتون اماده کردم میتونید تعداد کاتا های لازم رو ببنید فقط باید برید ادامه مطلب

سطح ساختمان تخریب کامل تخریب یک سطح
1 1 1
2 1 1یا(2)
3 2 1
4 3 2یا (3)
5 4 2
6 6 2
7 8 2
8 10 3
9 12 3
10 14 3
11 17 3
12 20 4
13 23 4
14 27 4
15 31 4
16 35 5
17 39 5
18 43 5
19 48 5
20 53

منبع : 2online4.ir