پس از 5 تا اموزشی که در سایت گذاشتم دیدم باز جوابگو نیست  و باید اموزش های حرفه ای رو بگذارم از فردا اموزش های حرفه ای بر روی سایت قرار خواهد گرفت که حدود 40 صفحه خواهد شد !
اگر این اموزش ها را کامل بخوانید مطمئین باشید که بعد از ان با بازی در چند سرور استاد خواهید شد فعلا