لطفا از صندوق پیام و پیام خصوصی اسفاده نکنید

با سلام در حال حاظر  در وبسایت میهن بلاگ قابلیت اینکه ما بتوانیم به یا های خصوصی و صندوق پیام پاسخ بدیم جود ندارد پس لطفا از پیام معمولی استفاده کنید