سلام رمز مطالب رمز دار صرفا جهت کپی نشدن انها در موتور های جست وجو می باشد زیرا از اهمیت زیدی بر خوردار هستند
رمز :1998